Przepisy

Międzynarodowe przepisy przewozu bagażu liniami kolejowymi

  1. Zabieranie bagażu ręcznego i zwierząt do wagonów osobowych
   1. Podróżny ma prawo zabrać ze sobą bezpłatnie do wagonów osobowych łatwo przenośne przedmioty (bagaż ręczny).
    Każdy podróżny ma dla swego bagażu ręcznego do rozporządzenia tylko przestrzeń nad i pod miejscem, które zajmuje, lub odpowiednie inne pomieszczenie, jeżeli chodzi o wagony specjalnej budowy, szczególnie mające przedziały bagażowe.
   2. Nie wolno zabierać do wagonów osobowych:
    a) przedmiotów, które mogą być dla podróżnych uciążliwe lub spowodować szkodę,
    b) przedmiotów, na których zebranie do wagonów osobowych nie pozwalają przepisy celne lub innych władz administracyjnych,
    c) zwierząt żywych, jeśli postanowienia dodatkowe lub taryfy nie przewidują wyjątków.
   3. Kolej ma prawo sprawdzać w obecności podróżnego właściwości przedmiotów zabranych do wagonów osobowych, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów.
    Jeżeli nie można ustalić podróżnego, który zabrał ze sobą przedmioty podlegające sprawdzeniu, kolej dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch świadków nie należących do personelu kolejowego.
   4. Nadzór nad przedmiotami i zwierzętami, zabranymi do wagonu osobowego, należy do podróżnego, z wyjątkiem wypadku, gdy podróżny nie może sprawować tego nadzoru, ponieważ znajduje się w wagonie typu specjalnego.
   5. Podróżny jest odpowiedzialny za wszelką szkodę spowodowaną przez przedmioty i zwierzęta zabrane przez niego do wagonu osobowego, jeżeli nie udowodni, że szkoda została spowodowana z winy kolei, osoby trzeciej lub wskutek okoliczności, których podróżny nie mógł uniknąć i których skutkom nie mógł zapobiec.
  2. Przewóz bagażu
   1. Do przewozu jako bagaż są dopuszczone określone przedmioty umieszczone w kufrach, koszach, walizkach, workach podróżnych lub w innym tego rodzaju opakowaniu, jak również same te opakowania.
   2. Taryfy międzynarodowe mogą na określonych warunkach dopuszczać do przewozu jako bagaż zwierzęta i przedmioty nie wymienione w § 1, szczególnie pojazdy samochodowe towarzyszące podróżnym, przekazane do przewozu, z przyczepami lub bez.
   3. Taryfy lub rozkłady jazdy mogą wyłączyć lub ograniczyć przewóz bagażu w określonych pociągach lub rodzajach pociągów.
  3. Przedmioty wyłączone od przewozu
   1. przedmioty, których przewóz jest zabroniony choćby tylko na terytorium jednego Państwa, przez które bagaż ma być przewieziony,
   2. przedmioty, których przewóz jest zastrzeżony dla poczty, choćby tylko na terytorium jednego Państwa, przez które bagaż ma być przewieziony,
   3. towary handlowe,
   4. przedmioty przestrzenne i zbyt ciężkie,
   5. materiały i przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń nabita, materiały i przedmioty wybuchowe i zapalne, materiały działające palnie, trujące, radioaktywne i żrące oraz materiały budzące odrazę lub mogące spowodować infekcję; taryfy międzynarodowe mogą dopuszczać do przewozu jako bagaż warunkowo niektóre z tych materiałów i przedmiotów.
  4. Nadanie i przewóz bagażu
   1. Bagaż można nadać do przewozu tylko za okazaniem biletu na przejazd, ważnego co najmniej do stacji przeznaczenia bagażu, i tylko drogą wskazaną na bilecie.
    Jeżeli bilet jest ważny na przejazd kilkoma drogami lub jeżeli miejscowość przeznaczenia jest obsługiwana przez kilka stacji, podróżny powinien dokładnie określić drogę przewozu lub stację, do której bagaż ma być odprawiony. Kolej nie odpowiada za skutki wynikłe z niezastosowania się podróżnego do tego przepisu.
   2. Jeżeli taryfy to przewidują, podróżny może w czasie ważności swego biletu na przejazd nadać do przewozu bagaż albo na całą drogę przewozu od stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia, albo na dowolne odcinki tej drogi.
   3. Taryfy określają, czy i na jakich warunkach bagaż może być odprawiony bez okazania biletu lub inną drogą niż wskazana na okazanym bilecie. Jeżeli taryfy przewidują przyjmowanie bagażu do przewozu bez okazania biletu, postanowienia Przepisów ujednoliconych, dotyczące praw i obowiązków podróżnego odnośnie do jego bagażu, stosuje się odpowiednio do nadawcy bagażu.
   4. Opłatę za przewóz bagażu uiszcza się przy nadaniu.
   5. Poza tym nadanie bagażu do przewozu regulują przepisy obowiązujące na stacji nadania.
   6. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na stacji nadania podróżny może wskazać pociąg, którym jego bagaż powinien być wysłany. Jeżeli podróżny nie skorzysta z tego prawa, bagaż wysyła się najbliższym odpowiednim pociągiem. Jeżeli bagaż musi być przeładowany na stacji pośredniej, dalszy jego przewóz powinien odbyć się najbliższym pociągiem, przeznaczonym do regularnego przewozu bagażu.
    Przewóz bagażu na wyżej wymienionych warunkach może odbywać się tylko wówczas, gdy nie stoją temu na przeszkodzie formalności wymagane na stacji nadania lub w drodze przez władze celne lub inne władze administracyjne.
  5. We wszystkich liniach na świecie oprócz kolei transsyberyjskiej
   • Bagaż ręczny bezpłatnie zabierany do przedziału powinien zmieścić się nad i pod miejscem zajmowanym przez podróżnego; ogólna waga nie powinna przekraczać 20 kg na podróżnego, a 10 kg na dziecko do lat 7 posiadające bilet na przejazd.
   • Odpłatnie przewozi się drobne przedmioty o ciężarze do 30 kg w przedziałach lub wagonach osobowych pociągów miejscowych i podmiejskich na podstawie biletu na przewóz przesyłki bagażowej pod opieka podróżnego.
   • Rzeczy przekraczające określone wyżej normy podróżny powinien nadać do przewozu w wagonie lub przedziale bagażowym jako przesyłkę bagażową.
  6. Kolej transsyberyjska
   Limit bagażu jaki można zabrać do pociągu to 35 kg. Dla dzieci limit bagażu wynosi 15kg. Możliwe jest też zabranie roweru – należy to przed podróżą ustalić z przewodnikiem.
   Wymiary przestrzeni bagażowej są następujące:

   • pudło pod siedzeniem: szerokość: 57 cm, długość: 134 cm, głębokość: 24,5 cm
   • wolna przestrzeń pod siedzeniem obok pudła: 28 cm
   • przestrzeń nad drzwiami: szerokość: 33 cm, długość: 190 cm, głębokość: 67 cm